Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 51 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในอำเภอเมืองยะลาอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; กมลวรรณ โพธิ์วิทยาการ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์ต่อการดูแลตนเองและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราแสงอรุณ อิสระมาลัย; กนกวรรณ หวนศรี; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2543การปฏิบัติกิจกรรมบริการสุขภาพที่บ้านของพยาบาลวิชาชีพในภาคใต้สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; สุคนธา รัตโน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
2545ประสบการณ์การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านของผู้ดูแลหลักในครอบครัวกำไล สมรักษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2550ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดพัทลุงนิภา วีระกิติกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2548อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของสามี ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านภรรยาต่อศักยภาพของสามีในการสร้างเสริมสุขภาพภรรยาระหว่างตั้งครรภ์รัตติกาล ใบระหมาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2543การเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราชณิชกานต์ ขันขาว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2545บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิของสถานีอนามัย จังหวัดพังงาศิริพงศ์ ทองสกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2545ผลการสอนแบบอภิปรายกลุ่มต่อความรู้และเจตคติเรื่อง การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิภา สุวรรณรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2544ประสบการณ์การใช้บริการสุขภาพทางเลือกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพัชรี คมจักรพันธุ์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)