520 Thesis : [81] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 81
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างการทำประมงพื้นบ้านและการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในชุมชนประมงพื้นบ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูลอะแว มะแส; นัคนันท์ทินี กิ่งวัชระพงค์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2555การประเมินผลโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ :กรณีศึกษา จังหวันนราธิวาสอยุทธ์ นิสสภา; กฤษณี คงสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553ความรู้และความตระหนักของอาสาสมัครเกษตรที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรในจังหวัดภูเก็ตจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; บุญสิริมา วิเชียรวรรธนะ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การเปรียบเทียบแบบจำลองทางเศรษฐกิจสังคมของระบบการผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; ชินีกาญจน์ อ้องหว่าง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2554แบบจำลองทางเศรษฐกิจสังคมของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราร่วมกับการปลูกไม้ผลในพื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; ลดาวัลย์ เจดีรัตน์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การตัดสินใจและเงื่อนไขในการใช้ระบบกรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; นันทิกา โพธิ์ทอง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การวิเคราะห์แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เอื้อต่อการกระจายรายได้ของเกษตรรายย่อย : กรณีศึกษาบ้านสระยักษ์ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรอาแว มะแส; วรรณภา แซ่โล่; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ำยางสด ในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; อารีย์ จันแก้ว; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การวิเคราะห์ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนจากการ เปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชอยุทธ์ นิสสภา; อัจฉรา ทองประดับ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการทำสวนยางพาราขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศยางพาราที่สูงที่ลูกคลื่นลอนลาดและที่ราบในตำบลท่าชะม่วง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; อัมพวรรณ มณีโชติ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตและบริโภคไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนในภาคใต้ของประเทศไทยอยุทธ์ นิสสภา; ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; วนิดา สุจริตธุระการ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552การยอมรับการปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพเกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับเงาะของเกษตรกร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานีจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; พัชราภรณ์ เพ็ชรทอง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นบัญชา สมบูรณ์สุข; ฐิตินันท์ โสระบุตร; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2550การเปลี่ยนแปลงระดับสมรรถภาพทางกายและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2อลิสา สุวัณณปุระ; หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแรงงานสตรีในระบบการทำสวนยางพาราขนาดเล็กในตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลากมลรัตน์ มุกดา; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2547ผลของโครงการพัฒนาการผลิตยางแผ่นผี่งแห้ง/รมควันต่อสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง : กรณีจังหวัดสงขลา; ประวิทย์ ประกอบปราณ; พัฒนาการเกษตร
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรยากจนในจังหวัดปัตตานี; วัชรพงษ์ กรัณฑกาญจน์; พัฒนาการเกษตร
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้คืนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา; รัศมี สว่างผล; พัฒนาการเกษตร
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จและความล้มเหลวของการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา; วิกรม พงศ์จันทรเสถียร; พัฒนาการเกษตร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 81