Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเลี้ยงโคนมระหว่างเกษตรกรผู้ที่ยังคงเลี้ยงกับเกษตรกรผู้ที่เลิกเลี้ยงในจังหวัดพัทลุงเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; ชัชวาล แอร่มหล้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2542ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; บุญเลิศ ศรีน้อย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2542ความสัมพันธ์แบบตอบโต้ระหว่างการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของสมาชิกกับการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสงขลาทัศนีย์ เมืองแก้ว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2542การศึกษาเปรียบเทียบการแพร่กระจายและยอมรับวิทยาการแผนใหม่สำหรับการทำนาปีเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์กับการผลิตเพื่อบริโภคของเกษตรกร อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงพยอม สลิลปราโมทย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2542การเลือกเรียนต่อวิชาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาสธวัช แสงสุวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2542การตั้งถิ่นฐาน ระบบการถือครอง และการใช้ทรัพยากรของชุมชนในเขตป่า อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลสมยศ ทุ่งหว้า; วิจารณ์ ธานีรัตน์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร