Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การเลี้ยงโคนมในภาคใต้โดยเน้นการวิเคราะห์บทบาทชายหญิงจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; ภูวนาถ ทองพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2540ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้เสริมศิริ กระสินธุ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2540ความต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; พัฒนพงศ์ วรรณวิไล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)