Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 39 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวของเกษตรกร อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาก้องกษิต สุวรรณวิหค; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2544ผลกระทบของเขตการค้าเสรีอาเซียนต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทยนันทรัตน์ จันทร์แสง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2544ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระบบการผลิตยางพารา อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีเสริมศักดิ์ รักบำรุง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2545การยอมรับวิธีปฏิบัติที่ได้รับการแนะนำการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในจังหวัดปัตตานีชัยยศ โลหภาษัย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2547การมีส่วนร่วมและความคิดเห็นของสมาชิกกับการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดตรังบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; พัชรี คีรีนารถ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2545ความคิดเห็นของผู้บริหารในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตบุญรัตน์ บุญช่วย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2549การปรับตัวด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางในระบบการทำฟาร์มสวนยางขนาดเล็กที่มีกิจกรรมการทำนาร่วมในตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงรจเรข หนูสังข์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2545ความต้องการบริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของผู้เลี้ยงกุ้ง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาพรรณทิพา ขวัญเกื้อ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2549จุดมุ่งหมายทางการบริโภคและการตลาดในการตัดสินใจผลิตของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2545ความพึงพอใจของอาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคใต้ตอนล่างที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตทัศนีพร ศรีวัฒนะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)