Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 31 (Search time: 0.032 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550สถานภาพทางทรัพยากรความไม่เสมอภาคและความสุขโดยรวมของครัวเรือนในชุมชนชนบท : กรณีศึกษาใน 2 ชุมชนของจังหวัดสงขลาอาหะมะ ดือราแม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2551ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของเกษตรกร ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสศิริจิต ทุ่งหว้า; ฮาฟีซา เมาะมิง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552การศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานีอยุทธ์ นิสสภา; รัตนา อุ่นจันทร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2557การศึกษาระบบการทำฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะร่วมกับกิจกรรมการเกษตรอื่น ในตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลสมยศ ทุ่งหว้า; ปัทมา หมาดทิ้ง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2556การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทางสายในการจัดการป่าชายเลน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอภิญญา รัตนไชย; วงศ์ปกรณ์ ธาราสุข; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2558การจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ศศิวิมล สุขบท; พิฑูรย์ ทองฉิม; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2558รูปแบบการเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุสา หีมเบ็ญหมัด; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของพนักงานสงเคราะห์สวนยางในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; มิลินภัทท์ บุญคงมา
2554การสร้างแบบจำลองระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่บัญชา สมบูรณ์สุข; อุมาภรณ์ อุดมผล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2555การผลิตและการบริโภคผักพื้นบ้านของเกษตรกรจังหวัดพัทลุงจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; สุภาพร หนูสิงห์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร