465 Thesis : [115] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 115
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การบริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์แบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน : ตัวชี้วัดและปัจจัยเชิงสาเหตุคณน ไตรจันทร์; คมสัน หลงละเลิง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2560การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:ศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู๋ตะเภาสมพร คุณวิชิต; พร้อมศักดิ์ จิตจำ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2560การจัดการภัยพิบัติสึนามิในเมืองท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน : ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยสมพร คุณวิชิต; รณณภัทร พันโกฏิ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559ปัญหาและความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน กรณีศึกษาเกาะบูโหลน จังหวัดสตูลบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; วิชศักดิ์ แซ่เตียว; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559ปัจจัยเชิงเหตุและผลความร่วมมือกับภาครัฐขององค์กรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อิศรัฎฐ์ รินไธสง; เฉลิมศักดิ์ บุญนำ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในระบบบริหารคนเก่งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิศรัฎฐ์ รินไธสง; ฤาชุตา เทพยากุล
2559รูปแบบความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางอาหารของภาคครัวเรือนในคาบสมุทรสทิงพระคณน ไตรจันทร์; ตฤณ พรมอินทร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559การบริหารจัดการแบบร่วมมือในโครงการคลองหมอนนา ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาธัญรดี ทวีกาญจน์; วสันต์ ศรีสมพงศ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559การศึกษาโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัย : ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานีสมพร คุณวิชิต; ขวัญชนก ทองปาน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมพร คุณวิชิต; กัณฐิมาภรณ์ บุญประกอบ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559สมรรถนะระดับบุคคลและระดับองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบพหุกลุ่มอิศรัฎฐ์ รินไธสง; นภัสนันท์ ผาสุข; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; พีรศุษม์ วัฒนพงศ์พิทักษ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559โมเดลเชิงสาเหตุจิตสาธารณะของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอิศรัฏฐ์ รินไธสง; คคนางค์ มาคีรี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่ององค์การของครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลาอิศรัฏฐ์ รินไธสง; พัฑฒิดา วรรณชิต; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2537สภาพปัญหาและข้อจำกัดในการบริหารงานของขนส่งจังหวัดอาคม ใจแก้ว; จำลอง คงเดชา; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2540การยอมรับบทบาทของปลัดอำเภอหญิง ศึกษากรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; เพลินพิศ จันทร์สุริยา; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2539การยอมรับนวัตกรรมของบุคคลากรในองค์การ : กรณีศึกษาการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอาคม ใจแก้ว; กัฑณา ลิ่มชวลิต; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2553ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาชุมชนตามการรับรู้ของคนในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอนุ เจริญวงศ์ระยับ; สรวรรณ เรืองเรนทร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2537การนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติในภาคใต้ : สำรวจสภาพและปัญหาอาคม ใจแก้ว; จำนงค์ ภู่ประเสริฐ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2556ธรรมาภิบาลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 115