460 Thesis : [107] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์จังหวัดสตูลธีรศักดิ์ จินดาบถ; สุภัทรา สังข์ทอง
2559คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและการจัดการกำไรหลังวิกฤติการณ์การเงินในประเทศไทยปี พ.ศ.2540เอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์; อรสา สว่างนิพันธ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559สภาพการจ้างงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในธุรกิจบริการในจังหวัดภูเก็ตภาสกร ธรรมโชติ; สิรายุ ดวงจิตร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559อัตลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าธนาคารต่างชาติ : กรณีศึกษา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)จำกัด (มหาชน)สิริภัทร์ โชติช่วง; ไพศาล ฤทธิกุล; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ไทยในประเทศกัมพูชา : กรณีศึกษาธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ภาสกร ธรรมโชติ; เจนจิรา เจรณาเทพ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านสาขาอาชีพ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยเกิดศิริ เจริญวิศาล; ขวัญใจ วงศ์ช่วย; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559การวิเคราะห์ความสามารถการส่งออกยางพาราของไทยโดยใช้ทฤษฎีดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎและแบบจำลองเพชรนงเยาว์ เมืองดี; ศิริขวัญ ศรีทองกุล; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560บทบาทของตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงกับผลการดำเนิงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสุธินี ฤกษ์ขำ; สุธีรา เดชนครินทร์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2017Practical Design of Store Attributes for Traditional Retailer in Thailand with Conjoint AnalysisTeerasak Jindabot; Sanit Srichookiat; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560การกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมันคุณภาพสุทธิจิตต์ เชิงทอง; รุ่งทิวา เพชรประพันธ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2015Factors Influencing Attitude of Generation Y towards Online Shopping : Case Study of Prince of Songkla University, Hat YaiSasiwemon Sukhabot; Attapon Nakram; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2017Corporate Social Responsibility of Hospitals in Southern ThailandMuttanachai Suttipun; Amarawan Pentrakan; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560อิทธิพลของการรับรู้ความมีประโยชน์และความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่นฤบาล ยมะคุปต์; วริษฐา สุริยไพฑูรย์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลานุจรีย์ แซ่จิว; อัครเดช ไม้จันทร์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมในพื้นที่ต่างจังหวัดธีรศักดิ์ จินดาบถ; ธนารัตน์ โคมน; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560แรงจูงใจในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ของผู้ใชรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนงเยาว์ เมืองดี; สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2017Service marketing mix and foreign tourists decision making : The case study of Phuket accommodations in ThailandSasiwemon Sukhabot; Manvika Bu-Iud; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560อิทธิพลของการประยุกต์เทคนิคการบัญชีบริหารและการบริหารความเสี่ยงต่อความสำเร็จในการการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยปาริชาติ มณีมัย; เต็มศิริ ไกรลาศ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิตคบินิกกายภาพบำบัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนงเยาว์ เมืองดี; สรวรรณ แพเพชรทอง; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13พัฒนิจ โกญจนาท; ดวิษา สังคหะ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107