Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 461 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านปากบางสะกอม หมู่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; นุชจรินทร์ ดุนี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การวางแผนการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าจะนะในชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม ของแอ่งสงขลาโรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; ศิริภัธร ศิริกุลพิทักษ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557การติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีกานดา ค้ำชู; สุภาวดี เพชรคง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557การใช้น้ำสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชไร้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; ปริศนา คล้ายทอง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน บ้านหัวนอนวัด ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาพงศ์ศักดิ์ เหล่าดี; ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558ดัชนีประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนัยนา ศรีชัย; สุกัลยา หมวดทอง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558การปรับตัวของชุมชนต่อผลกระทบจากแผ่นดินถล่มที่ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่อุมาพร มุณีแนม; รัฐติกาล มะประสิทธิ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560ทางเลือกเทคโนโลยีผลิตน้ำร้อนเพื่อทดแทนเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้าในธุรกิจโรงแรมเกื้ออนันต์ เตชะโต; ศุทธินี จริงจิตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552คุณค่าของผักพื้นบ้านและการจัดการของชุมชนบ้านวังลุง ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; มลิมาศ จริยพงศ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2551การพัฒนาวิธีการบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้นโดยระบบยูเอเอสบีและระบบไบโอฟิล์มที่ควบคุมพารามิเตอร์โออาร์พีสุเมธ ไชยประพัทธ์; ยศวริศ เขตอนันนต์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม