210 Thesis : [142] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 142
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การพัฒนาและออกแบบระบบการจัดการสำหรับรักษาสภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ต้าย บัณฑิศักดิ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559การประเมินระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยวิธีการวิเคราะห์จากสัญญาณเสียงกรนบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ธนวรรณ พรายดัสถ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2560ปัจจัยแรงขับทางการบริหารที่ผลักดันตัวแบบการวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกริกชัย ทองหนู; ผดุงศักดิ์ อรนพ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559การวิเคราะห์เชิงเทคนิคของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์; พิเชฐ เกศมี; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2560การศึกษาความเป็นไปได้ในการวัดระดับกรด-ด่างในเลือดด้วยเทคนิคเชิงแสงและโครงข่ายประสาทเทียมบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ณัฐากูร มีเงิน; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2560การออกแบบระบบการจัดการพลังงานสำหรับระบบเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ โดยรวมการติดตามหาค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและการประจุพลังงานลงแบตเตอรี่แบบ 3 ขั้นตอนกุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์; ธัญณัฐ เหลืองอมรสิริ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2017The Investigation of joint Angle Movement Using Bio-ImpedanceBooncharoen Wongkittisuksa; RenHe Liu; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2016Design and Development of The Control System for Powered Ankle ProsthesisBooncharoen Wongkittisuksa; Gong Yan; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559ตัวพยากรณ์ฟัซซี่ที่เรียนรู้เทียบกับโมเดลอ้างอิงสำหรับการพยากรณ์ความต้องการน้ำระยะสั้นเกริกชัย ทองหนู; ศิรวัฒน์ ชูวาณิชย์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับอัลกอริทึมในการตรวจจับคิวอาร์เอสในสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; นันทริกา เทียมชู; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559การสื่อสารแบบหลายอินเตอร์เฟสและหลายช่องสัญญาณในเครือข่ายเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ไร้สายสำหรับการควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารวิกลม ธีรภาพขจรเดช; ยุทธนา ไชยชนะ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2017A Development of Partial Surfaces Ion Balance AnalyzerNattha Jindapetch; Sayan Plong-ngooluam; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2560ระบบตรวจสอบตำแหน่งผู้นอนเพื่อใช้ตรวจจับการลุกออกจากเตียงบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; สุณิษา กมลวัล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2554การศึกษาการควบคุมแรงกดจากกระบอกสูบลมด้วยวิธีการควบคุมแบบฟัซซี่ พี-ไอโดยปรับค่าในตัวเองณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; สุพิพัฒน์ พานิชธนาคม; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2544เครื่องขจัดเสียงรบกวนแบบปรับตัวได้กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์; สิทธิชัย กุลศรี; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2539การคัดเลือกหาลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้าจากกลุ่มกล้ามเนื้อเพื่อตรวจจับสัญญาณที่บ่งบอกการกลืนชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; เฉลิมชัย แซ่ลิ่ม; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2537การออกแบบระบบตรวจรู้ตำแหน่งของแขนหุ่นยนต์อำนวย สิทธิเจริญชัย; ดำรงค์ เคล้าดี; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำโดยใช้หัววัดอัจฉริยะแบบอินเตอร์ดิจิตอลคาปาซิทีฟอิเล็กโตรดพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; ธิตินันท์ ตะเภาน้อย; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2558การไหลของกำลังไฟฟ้าและการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าในภาคใต้วฤทธิ์ วิชกูล; พลอยพิมพ์ แกล้วทนง; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2558กลไกการจัดเส้นทางตามผลตอบสนองของระบบควบคุมสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์และแอคซูเอเตอร์ไร้สายวิกลม ธีรภาพขจรเดช; อภิเดช บูรณวงศ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 142