Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชใช้แล้วด้วยแอลกอฮอล์ผสม (เมทานอล/เอทานอล) โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิคชาคริต ทองอุไร; รุ่งนภา แก้วมีศรี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554ไบโอดีเซลจากกระบวนการทรานส์เมทิลเลชันของน้ำมันทอดใช้แล้วสุกฤทธิรา รัตนวิไล; พิชญะ แสงศรี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชันในการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสสุกฤทธิรา รัตนวิำไล; กรรณิการ์ อังโชติพันธุ์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554ไบโอแก๊สโซลีนจากกระบวนการคะตะไลติกแครกกิ้งของน้ำมันปาล์มรีไฟน์สุกฤทธิรา รัตนวิไล; ณัฎฐกฤตต์ เพชรนะ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี