Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การศึกษาการเกิดสเตอรอลกลูโคไซด์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลสุกฤทธิรา รัตนวิไล; สิริพิชญ์ ส่งทวี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2550จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันสำหรับไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาฟอสโฟทังสติกแอซิดสุกฤทธิรา รัตนวิไล; สุภาวดี เพ็งคง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552ตัวเร่งปฏิกิริยาน้ำส้มควันไม้และเฟอร์ริกซัลเฟตบนผงถ่านกัมมันต์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลสุกฤทธิรา รัตนวิไล; มณีชนก สุวรรณวงศ์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2551การผลิตไบโอดีเซลจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในเฟสกลีเซอรอลของกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันน้ำมันพืชชาคริต ทองอุไร; ณัฐพงศ์ เอกวรรณัง
2554กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชใช้แล้วด้วยแอลกอฮอล์ผสม (เมทานอล/เอทานอล) โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิคชาคริต ทองอุไร; รุ่งนภา แก้วมีศรี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554ไบโอดีเซลจากกระบวนการทรานส์เมทิลเลชันของน้ำมันทอดใช้แล้วสุกฤทธิรา รัตนวิไล; พิชญะ แสงศรี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันทอดใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมเมทอกไซด์ชาคริต ทองอุไร; รุ่งทิพย์ ชัยเดช; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556การเก็บเกี่ยวและผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็กผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์; นฤตษวรรณ สัญญาโณ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชันในการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสสุกฤทธิรา รัตนวิำไล; กรรณิการ์ อังโชติพันธุ์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554ไบโอแก๊สโซลีนจากกระบวนการคะตะไลติกแครกกิ้งของน้ำมันปาล์มรีไฟน์สุกฤทธิรา รัตนวิไล; ณัฎฐกฤตต์ เพชรนะ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี