Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.027 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การผลิตเอทานอลจากส่วนผสมเปลือกอ่อนของเต้าตาลโตนดและเปลือกส้มสินินาฎ จงคง; อัสมา หมาดหล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสในทะลายปาล์มด้วยวิธี separation hydrolysis and fermentationชญานุช แสงวิเชียร; สายฤดี ด้วงหวัง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556การผลิตเอทานอลจากแกนข้าวโพดสินินาฏ จงคง; วรลักษณ์ คงจินดามุณี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์ขนมปังสินีนาฏ จงคง; อักษรภัค เต็งรัง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557การประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรดสินินาฎ จงคง; ภูเบศวร์ พงศ์สุวรรณ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554การผลิตเอทานอลจากเมล็ดขนุนสินินาฏ จงคง; บัญชา โลหรัตน์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุในกระบวนการปรับสภาพและย่อยเส้นใยปาล์มด้วยเอนไซม์เพื่อการผลิตเอทานอลสุรัสวดี กังสนันท์; จตุพร ปานทอง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2559การผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำหวานจากด้วยกระบวนการแบบกะสินินาฏ จงคง; ศิรินันท์ พ่วงพี