Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.027 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การสกัดสารพรีไบโอติกส์จากพืชเกษตรผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์; สุพจน์ นวลละออง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552การใช้ขี้เถ้าเป็นวัสดุตัวกลางในการแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มน้ำมันชญานุช แสงวิเชียร; อาริษา เรืองมี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้นด้วยระบบตะกอนเร่งลือพงค์ฺ แก้วศรีจันทร์; สุรีรัตน์ แก้วสามดวง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552ความเป็นไปได้การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพและป้องกันเชื้อราในการผลิตยางแผ่นและยางแท่งกุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์; น้ำทิพย์ รัตนวรรณ์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552การสกัดพรีไบโอติกส์จากเปลือกด้านในและเมล็ดขนุนด้วยกระบวนการผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์; วีระพงศ์ พรสมิทธิกุล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552การศึกษาจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชันและกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจรัญ บุญกาญจน์; ปัทมา อรุณราช; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและคุณลักษณะของน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพาราจุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ; สุนันทา อภิรักษากุล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการใช้พลังงานชีวมวลในภาคใต้ชญานุช แสงวิเชียร; พจนีย์ จันทร์ศิริ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552การประยุกต์ใช้ดินฟอกในกระบวนการล้างไบโอดีเซลชาคริต ทองอุไร; โชคดี มณีรัตน์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552ตัวเร่งปฏิกิริยาน้ำส้มควันไม้และเฟอร์ริกซัลเฟตบนผงถ่านกัมมันต์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลสุกฤทธิรา รัตนวิไล; มณีชนก สุวรรณวงศ์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี