Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 71-80 of 162 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การศึกษาการแยกสเตียรินและโอเลอินในน้ำมันปาล์มรีไฟน์ โดยวิธีการตกผลึกธเนศ วัยสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2546การบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้นด้วยระบบตะกอนเร่งพัชราภรณ์ จ่าแก้ว; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2551การผลิตไบโอดีเซลจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในเฟสกลีเซอรอลของกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันน้ำมันพืชชาคริต ทองอุไร; ณัฐพงศ์ เอกวรรณัง
2007Kinetics of methyl ester production from crude palm oil by using acid-alkali catalystSurachai Jansri; Faculty of Engineering (Chemical Engineering)
2006CFD study of flow in rubber smoking room and modification to improve uniformity of velocity and temperature distributionsMachimontorn Promtong; Faculty of Engineering (Chemical Engineering)
2547การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารในการทอดผักและผลไม้ภายใต้สภาวะสุญญากาศชาญชัย รังษี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2547การกราฟต์โคพอลิเมอไรเซซันของอะคริโลไนไตร์ลบนยางธรรมชาติโดยกระบวนการอีมัลชันจรัญ พุ่มนก; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2549การแพร่ของอนุภาพแบบไฮโดรไดนามิกในการกรองไมโครฟิลเตรชันแบบการไหลขวางสมพรัตน์ จิโรภาส; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2548สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับการระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากรางเปิดเสาวภา สึตะพงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2547การทำกลีเซอรีนที่ได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันพืชให้บริสุทธิ์สุธารักษ์ บุญโชติ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี