Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 156 (Search time: 0.092 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549แบบจำลองกลไกการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากน้ำเสียแสนสุข แซ่อึ่ง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2550การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบกระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร์กวินทร์ หวั่งประดิษฐ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2550แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกล้วยหอมที่ผ่านการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศถาวร อริยภูชัย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2540การกัดกร่อนของเหล็กภายใต้บรรยากาศในภาคใต้ของประเทศไทยทรงธรรม โพธิ์ถาวร; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2548คุณลักษณะของน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตจากจังหวัดสตูลและสเตียรินที่แยกโดยวิธีปั่นเหวี่ยงด้วยตัวกลางทำละลายต่าง ๆจารุวรรณ ณ นคร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2547แบบจำลองของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ UNIQUAC ของระบบน้ำ - แอลกอฮอล์และเกลือชุมพร หนูเมือง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2543การปรับปรุงคุณสมบัติของเส้นใยจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อเพิ่มการดูดซับสารไม่มีขั้วอรวรรณ รัตนวงษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2549การใช้ปฏิกิริยาเฟนตันในการบำบัดค่า COD และสีของน้ำทิ้งจากกระบวนการรักษาเนื้อไม้ยางพาราของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษปฐมาพร นันทกากุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2546แบบจำลองฟิล์มชีวะในถังปฏิกรณ์แบบกรองไร้อากาศเมธี วงศ์ผาสุกโชติ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2546การกำจัดตะกอนในน้ำฝรั่งโดยการกรองด้วยเมมเบรนสุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี