Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549แบบจำลองกลไกการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากน้ำเสียแสนสุข แซ่อึ่ง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2549การใช้ปฏิกิริยาเฟนตันในการบำบัดค่า COD และสีของน้ำทิ้งจากกระบวนการรักษาเนื้อไม้ยางพาราของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษปฐมาพร นันทกากุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2546แบบจำลองฟิล์มชีวะในถังปฏิกรณ์แบบกรองไร้อากาศเมธี วงศ์ผาสุกโชติ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2540สภาวะ pH ที่เหมาะสมของบ่อไร้อากาศในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสุพัตรา เฉลียวพงศ์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2547การกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพพรทิพย์ กังวีระนนท์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2550การศึกษาประสิทธิภาพของแหนร่วมกับระบบระบบบ่อบำบัดน้ำเสียธีรพันธุ์ รัตนพันธุ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2547การตกตะกอนโลหะหนักในของเสียซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดี โดยกระบวนการต่อเนื่องจินตนา แก้วบริสุทธิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2549การแพร่ของอนุภาพแบบไฮโดรไดนามิกในการกรองไมโครฟิลเตรชันแบบการไหลขวางสมพรัตน์ จิโรภาส; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2547การบำบัดน้ำเสียที่มีสารประกอบอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอน : วิเคราะห์การลดลงของค่า COD และสารเคมีตกค้างในน้ำและตะกอนจิราวรรณ ศรีโยม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี