Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 71-80 of 81 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การบำบัดแอมโมเนียในอากาศเสียจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วยปฏิกรณ์โฟโตแคตะไลติกจันทิมา ชั่งสิริพร; พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการมีอยู่ของอะคิลเลตสเตอรอลกลูโคไซน์และสเตอรอลกลูโคไซน์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มสุกฤทธิรา รัตนวิไล; เจษฎาจารย์ แก้วชะฎา; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระดาษอย่างง่ายจากเปลือกกล้วยสดและจากผลผลิตเหลือทิ้งหลังการหมักเอทานอลสินีนาฏ จงคง; โสรญา สัมเขียวหวาน; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสในทะลายปาล์มด้วยวิธี separation hydrolysis and fermentationชญานุช แสงวิเชียร; สายฤดี ด้วงหวัง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555ปัจจัยของวิธีและสภาวะการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพของใบเตยสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; อนุสรา นาดี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2558ผลของ MTBE ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันจากน้ำมันปาล์มเอสเตอริฟายด์ชาคริต ทองอุไร; สุกาญดา ปาลิโภชน์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2559การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ยางพาราเพื่อการดูดซับเหล็กในน้ำจันทิมา ชั่งสิริพร; ทัศนีย์ นุ้ยเลิศ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการกักเก็บด้วยขี้ตะกรันจากกระบวนการการผลิตเหล็กกล้าจรัญ บุญกาญจน์; สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2559อิทธิพลของการใช้กรดไขมันเมทิลเอสเตอร์เป็นตัวทำละลายร่วมในการผลิตไบโอดีเซลชาคริต ทองอุไร; ธชา เมฆวัฒนา; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2559การผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำหวานจากด้วยกระบวนการแบบกะสินินาฏ จงคง; ศิรินันท์ พ่วงพี