Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 81 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555เตรียมอนุภาคนาโนของไฮดรอกซีแอพาไทต์-เซอร์โคเนียมด้วยเทคนิคโซล-เจลและประเมินสมบัติทางกายภาพของโครงเลี้ยงเซลล์ที่เตรียมขึ้นลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์; เจริญพร แซ่โค้ว; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันทอดใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมเมทอกไซด์ชาคริต ทองอุไร; รุ่งทิพย์ ชัยเดช; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557การศึกษาการผลิตไซโลสจากทะลายปาล์มเปล่าชญานุช แสงวิเชียร; ปิยะนุช เปียคง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุในกระบวนการปรับสภาพและย่อยเส้นใยปาล์มด้วยเอนไซม์เพื่อการผลิตเอทานอลสุรัสวดี กังสนันท์; จตุพร ปานทอง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557การประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรดสินินาฎ จงคง; ภูเบศวร์ พงศ์สุวรรณ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556การเก็บเกี่ยวและผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็กผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์; นฤตษวรรณ สัญญาโณ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552การพัฒนาระบบตรวจนับปริมาณรถด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอบน FPGAณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ชลธิศา เวทโอสถ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชันในการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสสุกฤทธิรา รัตนวิำไล; กรรณิการ์ อังโชติพันธุ์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554ศึกษาการใช้ CaO เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยมีการป้อนกลับแอลกอฮอล์กุลชนาฐ ประเสริฐสิืทธิ์; พัทธนันท์ ภู่สกุล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554ไบโอแก๊สโซลีนจากกระบวนการคะตะไลติกแครกกิ้งของน้ำมันปาล์มรีไฟน์สุกฤทธิรา รัตนวิไล; ณัฎฐกฤตต์ เพชรนะ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี