Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 57 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การประยุกต์ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จังหวัดปัตตานีพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; อาหามะ เจ๊ะโซะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2556การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดตรังสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; ธีระศักดิ์ กิตติคุณ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557การประยุกต์ใช้แนวคิดคราวด์ซอร์สซิงในการทำแผนที่เครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสงขลาอมร รอดคล้าย; ภาณุมาศ นนทพันธ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559รูปแบบการให้บริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดตรังสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; กรกช อินทอง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557แบบแผนการดำเนินชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศศิกานต์ กาละ; เพียงกานต์ เด่นดารา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2550ประวัติศาสตร์เมืองท้องถิ่นหาดใหญ่ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand
2550ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีน ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ และระดับ TSH ของทารกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
2550ปัจจัยแวดล้อมที่ผลต่อการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาเสมอจิต พิธพรชัยกุล; ทรงชัย ฐิตโสมกุล; อังคณา เธียรมนตรี; วรรธนะ พิธพรชัยกุล; นุชนรี อัครชนียากร; บานเย็น ศิริสกุลเวโรจน์; วาลี ชูคดี; ภัทราภรณ์ หยงสตาร์; นงนุช อาคาสุวรรณ; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
2550ระดับสายตาและพฤติกรรมการใช้สายตาของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวรรณี จันทร์สว่าง; ปิยะนุช จิตตนูนท์; รุ่งฤดี ศิริรักษ์; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
2550ฐานข้อมูลอู่ซ่อมเรือภาคใต้สุวพิทย์ แก้วสนิท; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้