Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 74 (Search time: 0.002 seconds).
Collection hits:
Collection Name
148 Article
148 Book
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559แนวปฏิบัติการคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าหวายอรวรรณ หนูแก้ว; จุรีพร เจริญขุน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การนำนโยบายคนไทยไร้พุงไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูลพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; สุทธิชาติ เมืองปาน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560ความเท่าเทียมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; จิตตราวดี สุวรรณชาตรี; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560การศึกษาขอบเขตคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; โนรฮาวา บิลฮีม
2560รูปแบบการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อการดูแลต่อเนื่อง กรณีศึกษา : โรงพยาบาลเขาชัยสนกุลทัต หงส์ชยางกูร; นัยนา หมันเทศ
2559การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา ภาวะโรคเรื้อรังจังหวัดพัทลุงวรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; ฟิตรา ยูโซะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงซอฟียะห์ นิมะ; มาธุพร พลพงษ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่วยโรคทางตา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโสภิณ จิระเกียรติกุล; วิไล จันทร์แนม; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ