Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 74 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ผลของ morelloflavone จากผลมะพูดต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงธอราสิคในหนูที่ได้รับซิสพลาตินอัฎฮา สุมาลี; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
2557ประสบการณ์การจัดการภาวะอ้วนของหญิงมุสลิมขวัญตา บาลทิพย์; รุสมีนา นิมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
26-Jul-2011ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมในโรงเรียนกับการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการของเด็กชั้นประถมศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอมรพรรณ ฐิติบุญสุวรรณ; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
2556ระบบการดูแลสุขภาพวัยรุ่นของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กุลทัต หงส์ชยางกูร; นภาภรณ์ แก้วเหมือน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินการคัดกรองเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในจังหวัดนราธิวาสขวัญตา บาลทิพย์; นิมลต์ หะยีนิมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในระยะเวลาติดตามของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อลัน เฟรเดอริก กิเตอร์; วลัยลักษณ์ จิตพิบูลย์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมบนความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสวรางคณา จุติดำรงค์พันธ์; โซเฟีย เพ็ชรฆาต; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559กระบวนการเลิกใช้สารเสพติดก่อนเข้าสู่การเป็นสมาชิกกลุ่มที่เห็นต่างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลากุลทัต หงส์ชยางกูร; ณัชฎาวรรณ รอดการทุกข์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การออกแบบโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพวิถีอิสลามสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; มาหะมะ เมาะมูลา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560รูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตบริการสุขภาพที่ 12จีรเนาว์ ทัศศรี; ภรณ์ทิพย์ ขุนพิทักษ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ