Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 47 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนารูปแบบการประเมินความครอบคลุมและประสิทธิผลของวัคซีนพื้นฐานในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กอายุ 1-2 ปี ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การออกแบบโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพวิถีอิสลามสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; มาหะมะ เมาะมูลา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การประยุกต์ใช้การประเมินแบบสร้างเสริมพลังอำนาจในการตรวจราชการและนิเทศงานสำหรับการป้องกันควบคุมโรคระดับเขต เขตสุขภาพที่ 12กุลทัต หงส์ชยางกูร; ดารารัตน์ สำเภาสงฆ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560รูปแบบการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อการดูแลต่อเนื่อง กรณีศึกษา : โรงพยาบาลเขาชัยสนกุลทัต หงส์ชยางกูร; นัยนา หมันเทศ
2560การศึกษาขอบเขตคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; โนรฮาวา บิลฮีม
2558การประเมินผลโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสตูลขวัญตา บาลทิพย์; วิรัช ไชยศักดิ์; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ; Health System Management Institute
2558ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของวัยรุ่นมุสลิม จังหวัดสตูลกุลทัต หงส์ชยางกูร; นฤมล ฮะอุรา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558แนวทางการพัฒนาร้านยาเข้าสู่มาตรฐานร้านยาคุณภาพจังหวัดยะลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; พิมลวรรณ อ่อนประเสริฐ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559รูปแบบการมีส่วนร่วมของมัสยิดในการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ภัทรวนันต์ ร่มแก้ว; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การจัดการระบบข้อมูลอาหารปลอดภัย กรณีศึกษาผักและผลไม้สดในจังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ฐิตาพร แก้วเอียด; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ