Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 74 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การประยุกต์ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จังหวัดปัตตานีพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; อาหามะ เจ๊ะโซะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2556การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดตรังสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; ธีระศักดิ์ กิตติคุณ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557การประยุกต์ใช้แนวคิดคราวด์ซอร์สซิงในการทำแผนที่เครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสงขลาอมร รอดคล้าย; ภาณุมาศ นนทพันธ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559รูปแบบการให้บริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดตรังสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; กรกช อินทอง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557แบบแผนการดำเนินชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศศิกานต์ กาละ; เพียงกานต์ เด่นดารา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
21-Jul-2011การใช้พืชที่บริโภคได้เพื่อป้องกันการเกิดสีคล้ำ และกลิ่นรสที่ผิดปกติในน้ำปลาจักรี ทองเรือง; สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
21-Jul-2011การพัฒนาเครื่องต้มยำส้มแขกชนิดก้อนสุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
22-Jul-2011ความปลอดภัยของขนมบรรจุซองในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาพิมลา อารีย์กุล; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
21-Jul-2011ศึกษาสารออกฤทธิ์และปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรของ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; มณฑิรา เอียดเสน; พลรัตน์ ขวัญรอด; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
21-Jul-2011การผลิตแกงกะทิไขมันต่ำบรรจุกระป๋องเสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; ปิยะรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล; วรพงษ์ อัศวเกศมณี; พลรัตน์ ขวัญรอด; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้