Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Apr-2009วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; วงศ์วัชรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์; พู่พงษ์ไทย, นางนรฤทธิ์; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
1-Jul-2010วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; พีรวุฒิ, รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ; สุขจันทรื, นางสาวปรีญาภรณ์; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
1-Jan-2008วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; สมบุญธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; เลิศพงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์อิ่มจิต; จงสู่วิวัฒน์วงศ์, ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
1-Apr-2008วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; วิไลรัตน์, นางสาวสายพิณ; ปรีชาวีระกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย; ทองอุไร, รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต; บุญพร้อม, นางวนิดา; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ

Discover

Date issued