64006 Research : [29] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue DateTitleAuthor(s)
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ประสบการณ์การเยี่ยวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิมประณีต ส่งวัฒนา; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; วัฒนะ พรหมเพชร; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; สุจิรา วิชัยดิษฐ; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2554การปรับสมดุลชีวิตในครัวเรือนข้ามรุ่นของผู้สูงอายุในภาคใต้พัชรี คมจักรพันธุ์; วรรณี จันทร์สว่าง; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมศิริวรรณ พิริยคุณธร; ขวัญตา บาลทิพย์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; นฤมล ติระพัฒน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้พัชรี คมจักรพันธุ์; ขวัญตา บาลทิพย์; ขนิษฐา นาคะ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2558การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทยขวัญตา บาลทิพย์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; นฤมล ติระพัฒน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2554รายงานการวิจัยจังหวัดปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับติดตามและการประเมินผลการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชนโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐานประจำปี 2554-2555วันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วิภา แซ่เซี้ย; อรวรรณ หนูแก้ว; อำไพพร ก่อตระกูล; ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2548การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชนพัชรียา ไชยลังกา; สุนุตตรา ตะบูนพงศ์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; เอมอร แซ่จิว; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; สุธาทิพย์ ธรรมชาติ; สุดาวดี แก้วพิบูลย์; สมใจ ลิ่มทองพันธ์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2555กระบวนการสร้างหรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวีขวัญตา บาลทิพย์; ทิพมาส ชิณวงศ์; สิริลักษณ์ จันเทร์มะ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2551รายงานการวิจัยโครงการเรื่องการสื่อสารกับครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมใน 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิวันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; โสเพ็ญ ชูนวล; ปิยะนุช จิตตนูนท์; วรรณวิมล เบญจกุล; วิภา แซ่เซี้ย; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing(Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2552รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2546Faculty of Nursing (Medical Nursing); มัญชุภา ว่องวีระ; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; เอมอร แซ่จิว; ปัทมา โลหเจริญวนิช; วราภรณ์ คงสุวรรณ; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2550พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวและชุมชนจังหวัดสตูลนิตยา คชภักดี; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; วันธณี วิรุฬห์พานิช; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วรรณวิมล เบญจกุล; อุไร หัถกิจ; วีณา คันฉ้อง; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2550พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวและชุมชนจังหวัดตรังนิตยา คชภักดี; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; วันธณี วิรุฬห์พานิช; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วรรณวิมล เบญจกุล; อุไร หัถกิจ; วีณา คันฉ้อง; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2552กระบวนการเรียนรู้และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพวรรณี จันทร์สว่าง; ปิยะนุช จิตตนูนท์; พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2551ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้าง 7 ภาควิชาของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จรรยา ชูจันทร์; วรรณี จันทร์สว่าง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2535การสร้างมาตรฐานการพยาบาลในงานบริการอนามัยครอบครัวพรรณทิพย์ เพชรรัชตะชาติ; ศุภวรรณ มโนสุนทร; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2534ปัจจัยที่มีผลต่อความครอบคลุมของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระบาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาวรรณี จันทร์สว่าง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2535ผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาล ต่อภาวะโภชนาการ การไปรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของทารกและการวางแผนครอบครัวของมารดาเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุมาพร ปุญญโสพรรณ; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2540บทบาทและความพึงพอใจของพยาบาลในการจัดประสบการณ์ฝึกภาคปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัชรี ศรีสังข์; อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2530ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2533ความคิดเห็นของประชาชนต่อการฝึกภาคสนามของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29