340 Thesis : [37] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อและตับ องค์ประกอบของธาตุจากเกล็ด และสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ในซากภายหลังการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)การุณ ทองประจุแก้ว; ตุลาคุณ นนทพุทธ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2560การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานทางชีวภาพที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้น (Presumptive test) โดยวิธีไดเร็คพีซีอาร์ (Direct PCR)ฐิติกา กิจพิพิธ; กฤติกา ระเหม; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2559การประยุกต์ใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์ไดเรคพีซีอาร์สำหรับการระบุชนิดของเนื้อสัตว์ฐิติกา กิจพิพิธ; จิราภา เดชนัครินทร์; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2559การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บและรูปแบบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ที่เกิดจากการสัมผัสบนระเบิดแสวงเครื่องภูวดล ธนะเกียรติไกร; สุกัญญา เพชรเพ็ง; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2558สังคมของแมลงวันหัวเขียวที่สัมพันธ์กับซากสุกรในภาคใต้ตอนกลางประเทศไทยและการศึกษาค่าชั่วโมงสะสม (ADH) ในการพัฒนาตัวอ่อนสุรไกร เพิ่มคำ; จันทนา ธีระกุลพิศุทธิ์; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554ศึกษารูปแบบของหมึกซึมสีดำโดยใช้เทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีและเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปีสำหรับงานทางนิติวิทยาศาสตร์เพริศพิชญ์ คณาธารณา; สุกัญญา รามรัก; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2559การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหารและเอนไซม์ในกล้ามเนื้อหลังการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)การุณ ทองประจุแก้ว; วราภรณ์ ห่าหอ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2557ชนิดแมลงที่เข้าทำลายซากหมูในพื้นที่อนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลาสุรไกร เพิ่มคำ; พัดชา คุ้มประยูร; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2011Simultaneous Determination and Method Validation of Methamphetamine and Its Metabolite Amphetamine in Rat Liver Using GC-FIDSathaporn Prutipanlai; Wijittra Kaewnam; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2010Effects of Caffeine and Codeine on Pharmacokinetics and Antinociceptive Activity of Alkaloid Extract from Leaves of Kratom (Mitragyna speciosa Korth.)Sathaporn Prutipanlai; Ornchuma Botpiboon; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2557การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีการตัดต้นไม้ขวางทางสัญจรในเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อารีย์ ชูดำ; กิจจา ไตรภูวนารถ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2014The detection of foodborne pathogens using multiplex-direct PCRThitika Kitpipit; Laila Hasap; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2555การตรวจสอบวัดสารระเบิดอนินทรีย์ที่นิยมใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ภูริภัทร เพชรคง; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554การตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงบนวัสดุผิวเปียกโดยเทคนิค small particle reagentsภัทร อัยรักษ์; อัญชลี พราหมโน; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554การประยุกต์ใช้โฟโตเคมีในการตรวจพิสูจน์ฟลูไนตราซีแพมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นรารักษ์ หลีสกุล; ศิรินทิพย์ ผ่องอำไพ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554พัฒนาวิธีการอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในผ้าที่ปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิงฐิติมา รุจิราลัย; วศินี คีรีลักษณ์; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554พืชมีขนที่สำรวจพบในบริเวณแอ่งน้ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนนิติวิทยาศาสตร์ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; อุไรวรรณ กุลีช่วย; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2553การตรวจเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในพลาสมาโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีชนิดเฟลมไอออไนเซชั่นวิระชัย สมัย; เกษศิรินทร์พร กูลเกื้อ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554ผลของอุณหภูมิ เวลา และความเป็นกรดต่อความเสถียรของเพอร์เมทรินในตัวอย่างเลือดเบญจมาศ จันทร์ฉวี; ศรินทิพย์ จันทร์แก้ว; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554ผลของเอสโตรเจนต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ 1,4-บิวเทนไดออลและกรดแกมมาไฮดรอกซีบิวทีริกในหนูขาวกิจจา สว่างเจริญ; รวี อัลนะห์ดี; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37