895 Thesis : [133] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 133
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กระบวนการสร้างความเคลื่อนไหวในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลของชาวประมงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอุทิศ สังขรัตน์; วรรณิศา จันทร์หอม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ผลกระทบและการปรับตัวจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคใต้มาลี สบายยิ่ง; อังคณา ณรงค์ฤทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560เขตเศรษฐกิจพิเศษปาดังเบซาร์ : ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนากานดา จันทร์แย้ม; ธนาวุฒิ ถนอมลิขิตวงศ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ผลกระทบและการปรับตัวในการทำประมงภายหลังการออกพระราชกำหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรมาลี สบายยิ่ง; อรจิรา สงวนชาติ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559กลุ่มสายบุรี ลุกเกอร์ การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้กานดา จันทร์แย้ม; กนกพร มาลัยหอม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วันชัย ธรรมสัจการ; จักรพงค์ นวลใย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559วิถีชีวิตและการเผยแพร่ของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญญา เทพสิงห์; ณมลษร บุญเอียด
2560ช่างทำฟันในบ้าน : พื้นที่การต่อรองและการถูกสร้างให้เป็นอื่นภายใต้การบริการทันตสุขภาพของรัฐเก็ตถวา บุญปราการ; อำไพ ลำน้อย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559วิถีวัฒนธรรมใบจากมวนยาสูบของชุมชนย่านซื่อ จังหวัดตรังเก็ตถวา บุญปราการ; ณัฐนรี ชอบชื่น
2560การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเกษตรชัย และหึม; อรพิมพ์ สุขคง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559กระบวนการจัดการองค์กรการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มูลนิธิกรีนไลอ้อนบาหลี ประเทศอินโดนีเซียกานดา จันทร์แย้ม; ศิริรัตน์ เสนชู; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า : พื้นที่โหยหาอดีตสู่การกลายเป็นสินค้าในกระแสการท่องเที่ยวเก็ตถวา บุญปราการ; สกาวรัตน์ บุญวรรโณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เกษตรชัย และหีม; ชลธิชา โภชนกิจ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559พื้นที่ของการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; น่าน ฐานิวัฒนานนท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมจริยธรรมอิสลามด้านการยึดมั่นศรัทธาของกลุ่มเยาวชนไทยมุสลิมะห์ ชุมชนบ้านข่าลิง ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีเกษตรชัย และหีม; ฮูมัยรอ ดีมูเละ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560เฟซบุ๊คแฟนเพจ : อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในมิติทางสังคมจุรีรัตน์ บัวแก้ว; จุฑามาศ ทองแก้ว; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559ลาซัง ; พื้นที่พิธีกรรมและความทรงจำทางสังคมกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้เก็ตถวา บุญปราการ; นุชนาถ นวลใย
2017Skill Upgrading for Informal Hair and Beauty Services Workers in Hat Yai, ThailandKanda Janyam; Mayowa Abiodun Peter-Cookey
2559การต่อรองความหมายของนักศึกษาการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์; ปริยกร วิชัย
2560พลวัตเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับการดำเนินงานตลาดการเงินชุมชนสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 133