427 Thesis Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32
Issue DateTitleAuthor(s)
2558แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ทองแท้, เพ็ญพักตร์; คงทน, ปรียาพร; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2558กลไกการช่วยเหลือเด็กและหญิงจากการค้ามนุษย์ : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีนิเวศน์, อรุณเบิกฟ้า; อมรพรรณ, วงษ์เพชร; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2558การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานีณัฏฐ์, หลักชัยกุล; เสาวลักษณ์, แสนโรจน์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานีดนยา, สะแลแม; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานีดนยา, สะแลแม; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557บทบาทหญิงชายมุสลิมในการจัดการดูซงบ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลาเพ็ญพักตร์, ทองแท้; ลม้าย, มานะการ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557บทบาทหญิงชายมุสลิมกับการจัดการทรัพยากรประมงบ้านปากบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีเพ็ญพักตร์, ทองแท้; จงรักษ์, ศรีจันทร์งาม; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้อัลญาณ์, สมุห์เสนีโต; เอกภูมิ, เสมวรนนท์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2556เพ็ญพักตร์, ทองแท้; เจ๊ะมัยฮัน, มาหิเละ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2556พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษาชายในหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเพ็ญพักตร์, ทองแท้; ทวีพงษ์, ยุนุ๊; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2008A comparative analysis of the original and the adapted versions of katherine mansfield's short storiesNarumon Karnchanathat; Nanthida Kulkuea; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2548องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)กับการจัดการศึกษาในชุมชนวัฒนา สุกัณศีล; มาริสา นวลงาม; พัฒนาสังคม
2546การเข้าสู่การกระทำของผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติด ในเรือนจำจังหวัดปัตตานีไวทิสย์ สมุทรกสิน; รุ่งรัตน์ อุ้ยสั้ว; สังคมวิทยา
2540พฤติกรรมการรักษาพยาบาลเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีครอบครัวไทยพุทธและมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีประจิตร มหาหิง; จรุณี ขวัญแก้ว; สังคมวิทยา
2548ชีวิตของแรงงานเด็กในชุมชนประมงชายฝั่งปัตตานีวัฒนา สุกัณศรี; อัสมี มามะ; พัฒนาสังคม
2545บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวมุสลิมในชุมชนบ้านคลอง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีมานพ จิตต์ภูษา; ซีดะห์ สาเมาะ; สังคมวิทยา
2544กระบวนการการค้ายาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน : กรณีศึกษาอดีตผู้ค้ายาเสพติดที่เป็นผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพ็ญพักตร์ ทองแท้; โกเมศ นิ่มเนียม; สังคมวิทยา
2538พฤติกรรมการรับสารจากสื่อโทรทัศน์ของรัฐ (สทท.11) ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจิตร มหาหิง; สุทิติ ขัตติยะ; สังคมวิทยา
2546ปัจจัยและแบบแผนการเกิดอาชญากรรมพื้นฐานในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีเพ็ญพักตร์ ทองแท้; สุนทร ขวัญเพ็ชร; สังคมวิทยา
2547การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลาเพ็ญพักตร์ ทองแท้; สาธิต ธรรมประดิษฐ์; สังคมวิทยา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32