Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547รูปแบบการสนทนาโดยใช้ห้องสนทนาของบทเรียนบนเว็บ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณิตา นิจจรัลกุล; ดลพรรณ ภู่เจริญยศ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2555ผลของการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้น โดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอนอิ่มจิต, เลิศพงษ์สมบัติ; สุชัญญ์, พฤกษวัลต์; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2555ผลของการเรียนด้วยเว็บเควสท์ หน่วย ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พรเทพ, เมืองแมน; โนรีนาฏ, ดามาอู; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทีมโดยใช้ชุดการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คณิตา, นิจจรัลกุล; ฮานีดา, เมาะมิง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ผลของการเรียนโดยบทเรียนบนเว็บแบบ HyperQuest เรื่อง อารมณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปริญญาตรีคณิตา, นิจจรัลกุล; วาสนา, ณ สุโหลง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2543ผลของวิธีการนำเสนอเนื้อหาแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คณิตา นิจจรัลกุล; ธวัชชัย อดิเทพสถิต; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2546ผลของการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิชัย นภาพงศ์; วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2546ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีภาพประกอบต่างกันต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปรียา ศรีราช; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2550ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่านห้องเรียนเสมือนที่พัฒนา ตามแนวทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่ององค์กรเอื้อการเรียนรู้พรเทพ เมืองแมน; ณัฏฐาพร รัตนคำ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547รูปแบบการใช้กระดานสนทนาของบทเรียนบนเว็บที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณิจตา นิจจรัลกุล; พรรณี แพงทิพย์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา