Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 50 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีภาพประกอบต่างกันต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปรียา ศรีราช; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2545การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของจำนวนจริงและมุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วีระศักดิ์ พัทบุรี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2544การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กฤษดี พ่วงรอด; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2544ผลการใช้ชุดการสอนที่ใช้กิจกรรมต่างรูปแบบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วนิดา จำปีพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2543การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ศ 102 เรื่อง ทัศนศิลป์สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทนงค์ วิทยธาดา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2543การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกฎการอ่านนูนซากินะฮุและตันวีนจารุวัจน์ สองเมือง; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2547การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บุปผา บุตรมณี; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2547การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนธรรมชาติ ทองแดง; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2545การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การศึกษาทางไกลสุกรี แวววรรณจิตร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2547ผลของรูปแบบการให้ผลย้อนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปวีณา โพธิ์โพ้น; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)