Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1665 to 1684 of 10319 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2002Xanthones from the leaves of garcinia nigrolineataVatcharin Rukachaisirikul; Mayuree Kamkaew; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2553XMind โปรแกรมช่วยสร้างสรรค์อำนาจ, สุคนเขตร์; สำนักวิทยบริการ
2553XTI: เทคนิคการทำดัชนีแบบเข้ารหัสบิตแมปสำหรับการสอบถามข้อมูลในเอกสาร XMLศิริรัตน์ วณิชโยบล; วรารัตน์ จักรหวัด; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2018α-glucosidase or α-amylase inhibitors from 14 medicinal plants constituted in Thai folk antidiabetes formulariesChonlatid Sontimuang; Chitchamai Ovatlarnporn; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2545กฎแห่งกรรมในทัศนะของพุทธทาสภิกขุไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง; จุลพล ผลขจี; ปรัชญา
2554กรณีศึกษาผลการใช้เทคนิคก่อนฟัง ขณะฟัง และหลังฟังต่อความเข้าใจข่าวอาชญากรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชเปรมินทร์ คาระวี; กรองแก้ว ศิลปศาสตร์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2542กรรมวิธีการผลิตปลาทูน่าความชื้นปานกลางในซอสถั่วเหลืองปรุงรสเตือนใจ ศิริพาหนะกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
2536กรรมวิธีการผลิตและคุณภาพของแคบหมูปรุงกลิ่นรสกนกอร อินทราพิเชฐ; สายใจ จริยาเอกภาส; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
2541กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่ามุทิตา มีนุ่น; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2553กรอบแนวคิดการเจรจาต่อรองแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสนับสนุนสถาปัตยกรรมเชิงบริการอำนาจ เปาะทอง; ชัยวัฒน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2535กระดาษเสม็ดสืบศักดิ์ กลิ่นสอน; ลมัย ทองแกมแก้ว; ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
2559กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการลดพฤติกรรมเสพเกมของวัยรุ่นส่วนไพโรจน์, สุใจ; หมื่นสุรินทร์, ศุภลักษณ์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2544กระบวนการการค้ายาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน : กรณีศึกษาอดีตผู้ค้ายาเสพติดที่เป็นผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพ็ญพักตร์ ทองแท้; โกเมศ นิ่มเนียม; สังคมวิทยา
2549กระบวนการจัดการมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมจากโรงเรียนสูชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์และชุมชนธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพงศธร กลางแท่น; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2559กระบวนการจัดการองค์กรการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มูลนิธิกรีนไลอ้อนบาหลี ประเทศอินโดนีเซียกานดา จันทร์แย้ม; ศิริรัตน์ เสนชู; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2550กระบวนการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2541กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาวิชัย ศรีทอง; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2546กระบวนการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลนครหาดใหญ่วราศิณี สุนทร; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2541กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำยางในต้นยางพารารพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล; ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล; นพแก้ว เจริญทิพากร; กมลชนก รักเสรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554กระบวนการนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารตามทัศนะของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; อัสมาวาตี, ดอเลาะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)