Browsing by Author เคลื่อม บุษย์แก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การประเมินผลการฝึกอบรมสตรีด้านการจัดบริการอาหารและธุรกิจการจัดร้านอาหาร ของศูนย์อาหารโภชนาการและพัฒนาชนบทภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เคลื่อม บุษย์แก้ว; นฤมล จันทพันธ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2534การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการตลาดของสมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันเคลื่อม บุษย์แก้ว; เจะสะปิอิง บารู; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2533ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนรายได้เคลื่อม บุษย์แก้ว; อรพินท์ สุทธิพันธ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ผลของการจัดสิ่งช่วยเสริมความคิดรวบยอดของเนื้อเรื่องและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านเรื่องภาษาไทยของนักเรียน ที่พูดภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาที่หนึ่งเคลื่อม บุษย์แก้ว; ประพันธ์ เจ๊ะอูมา; จิตวิทยาการศึกษา
2536ผลของคำถามนำและการเสริมแรงต่อเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เคลื่อม บุษย์แก้ว; นงเยาว์ โชติพันธ์; จิตวิทยาการศึกษา
2530ผลของคำที่ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะสะกดและหน่วยเสียงสระเดี่ยว ที่มีต่อการเรียนอ่านคำเคลื่อม บุษย์แก้ว; ไพบูลย์ พรหมดำ; จิตวิทยาการศึกษา
2532ผลของวิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมและวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีแจงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันเคลื่อม บุษย์แก้ว; นุชนารถ สมาธิ; จิตวิทยาการศึกษา
2536พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อควบคุมศัตรูลองกอง ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสเคลื่อม บุษย์แก้ว; ผกากรอง อุดมพงศ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2531อิทธิพลของวิธีสอนแบบอุปนัยและแบบนิรนัยที่มีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์คำที่เป็นนามธรรมของนักเรียนที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์ต่างกันเคลื่อม บุษย์แก้ว; วัชระ ขวัญยืน; จิตวิทยาการศึกษา
2531อิทธิพลของวิธีสอนและวิธีการเสริมแรงที่มีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ต่างกันเคลื่อม บุษย์แก้ว; ชำนาญ สุขศาล; จิตวิทยาการศึกษา