Browsing by Author อ้อยทิพย์ ชาญการค้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโครงการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กช่วงอายุ 9 เดือน ถึง 3 ปี ต่อการเกิดโรคฟันผุตอนอายุ 4 ปี ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล : การศึกษาย้อนกลับอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; พิมลพันธ์ จุ้งทอง; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ผลของ 10% โพวิโดนไอโอดีนต่อการป้องกันฟันผุในกลุ่มเด็กอายุ 1-2 ปี : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและกลุ่มควบคุมอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; วรวิทย์ สกุลไทย; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561ลักษณะภาพรังสีกัดปีกในการทำนายการผุเป็นรูด้านประชิดในแบบลอกเลียนฟันของฟันกรามน้ำนมอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; ปิยวดี บุตตะจีน; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว