Browsing by Author อุมาพร มุณีแนม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการวัฒนธรรมเพอรานากันของหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ตอุมาพร มุณีแนม; ณัฐวดี นุ่นมี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 :‡bกรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุมาพร มุณีแนม; เมษยา ศิริพงศ์ประพันธ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2551การบันทึกเรื่องเล่าหมู่เกาะพีพี : เพื่อการสื่อความหมายในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุมาพร มุณีแนม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558การปรับตัวของชุมชนต่อผลกระทบจากแผ่นดินถล่มที่ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่อุมาพร มุณีแนม; รัฐติกาล มะประสิทธิ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558การพัฒนาแผนที่แสดงจุดศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาเจ็ดยอด จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังอุมาพร มุณีแนม; จิดาภา หวันกะเหร็ม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2543การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุมาพร มุณีแนม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาอุมาพร มุณีแนม; เกศรา จงศรีสุขทวี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุมาพร มุณีแนม; อารมณ์ มีรุ่งเรือง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2553รายงานฉบับสมบูรณ์นโยบายความเสมอภาคทางเพศสภาพกับการมีส่วนร่วมในการจัดการวัตถุอันตราย : กรณีศึกษา การเลือกสถานที่เก็บกองถ่านหินและคัดแยกขนาดถ่านหิน ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอุมาพร มุณีแนม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559วัฒนธรรมร่วม บาบ๋า-ยาหยา เพื่อการเชื่อมโยงท่องเที่ยว 4 ประเทศอุมาพร มุณีแนม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการขยะพื้นที่ลิบง จังหวัดตรังอุมาพร มุณีแนม; กนกรัตน์ นาวีการ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม