Browsing by Author อภิชาติ หล่อเพชร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การประเมินประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่าง ๆ และความเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงในประเทศไทยของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย เปรียบเทียบกับแพะลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง-แองโกลนูเบียนที่มีระดับสายเลือด 25 % 50 % และ 75 %เสาวนิต คูประเสริฐ; อภิชาติ หล่อเพชร; สุรพล ชลดำรงค์กุล; สุรศักดิ์ คชภักดี; สมเกียรติ สายธนู; วันวิศาข์ งามผ่องใส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2546การปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยและลูกผสม โดยวิธีการคัดเลือกสมเกียรติ สายธนู; สุรศักดิ์ คชภักดี; สุรพล ชลดำรงค์กุล; อภิชาติ หล่อเพชร; วินัย ประลมพ์กาญจน์; วัชรี ด้วงแก้ว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; เสาวนิต คูประเสริฐ; วันวิศาข์ งามผ่องใส; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2552รายงานการวิจัยเรื่องการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหารโคพื้นเมืองภาคใต้วันวิศาข์ งามผ่องใส; ปิ่น จันจุฬา; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของระดับเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและสมรรถภาพการผลิตของแพะพื้นเมืองไทยเพศผู้วันวิศาข์ งามผ่องใส; ปิ่น จันจุฬา; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริกอรัญ งามผ่องใส; เสาวนิต คูประเสริฐ; วันวิศาข์ งามผ่องใส; อภิชาติ หล่อเพชร; อุษา ศรีใส; สุชน คชาทอง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2550โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำพล มีสวัสดิ์; นิทัศน์ สองศรี; อภิชาติ หล่อเพชร; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา