Browsing by Author อนันต์ ทิพยรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลาอนันต์ ทิพยรัตน์; สมนึก ศรีนคร; การประถมศึกษา
2536การวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อนันต์ ทิพยรัตน์; บุญสำรวย กฤตานุพงศ์; การประถมศึกษา
2541ความต้องการพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ตอนันต์ ทิพยรัตน์; พรพิรุณ คำเลี้ยง; การประถมศึกษา
2537ความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักวงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสอนันต์ ทิพยรัตน์; วนิดา กิตติโชควัฒนา; การประถมศึกษา
2543ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอน การสอนซ่อมเสริม การสนับสนุนของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อนันต์ ทิพยรัตน์; อุไร บัวทอง; การประถมศึกษา
2536คุณลักษณะของครูเพื่อการพัฒนาชนบทตามความคิดของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล จังหวัดปัตตานีอนันต์ ทิพยรัตน์; สุพลีพี สือรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537คุณลักษณะที่จำเป็นของครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนอนันต์ ทิพยรัตน์; อะหมาดสุกรี มาลินี; การประถมศึกษา
2536ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสอนันต์ ทิพยรัตน์; อรุณ แสงสุขคู่; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2541ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปัตตานีอนันต์ ทิพยรัตน์; ภิรมย์ จินา; การประถมศึกษา
2544ผลของการสอนเรื่องเศษส่วนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความสนใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อนันต์ ทิพยรัตน์; วิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์; การประถมศึกษา
2546ผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อนันต์ ทิพยรัตน์; อารมณ์ สีสว่าง; การประถมศึกษา
2545ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยการแบ่งกลุ่มตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2อนันต์ ทิพยรัตน์; วราภรณ์ สุวรรณวงศ์; การประถมศึกษา
2540ผลของชุดพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อนันต์ ทิพยรัตน์; เครือวัลย์ เพชรพยาบาล; การประถมศึกษา
2538ผลของทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีอนันต์ ทิพยรัตน์; อุบลรัตน์ แซ่ด่าน; การประถมศึกษา
2539ผลของวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพัทลุงอนันต์ ทิพยรัตน์; สมจิตร ศรีคะ; การประถมศึกษา
2539พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของครูดีเด่น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 3อนันต์ ทิพยรัตน์; ลัดดาวัลย์ บุญจิตร์; การประถมศึกษา
2538พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุงอนันต์ ทิพยรัตน์; โกวิท ลือกิจนา; การประถมศึกษา
2532องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด ของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอนันต์ ทิพยรัตน์; ศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2541องค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลาอนันต์ ทิพยรัตน์; ชัชชัย ศรัยทอง; การประถมศึกษา
2535โอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนในหมู่บ้าน ที่มีปัจจัยต่างกันทางเศรษฐกิจและสังคมอนันต์ ทิพยรัตน์; สาธุ จันทนะ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน