Browsing by Author สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การจัดทำฐานข้อมูลและข้อเสนอยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการพัฒนากลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีและกลุ่มกปิเยาะห์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ดลมนรรจน์ บากา; กรวิภา ขวัญเพ็ชร; เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ; จุรีรัตน์ บัวแก้ว; พันธ์ ทองชุมนุม; สุธี เทพสุริวงค์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์; วิทยาลัยอิสลามศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีนิปาตีเมาะ หะยีหามะ; อรอุษา ปุณยบุรณะ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2551การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เรชา ชูสุวรรณ; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จังหวัดนราธิวาสระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2548การรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีสุธี เทพสุริวงค์; เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2548การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547ไข่มุก อุทยาวลี; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2556การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; เรชา, ชูสุวรรณ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2548การศึกษาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินชาวใต้ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวใต้วุฒิ วัฒนสิน; ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์; สน วัฒนสิน; ภราดร จันทร์กลิ่น; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2553การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ หลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2547- พ.ศ.2554 ศึกษากรณี หมู่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; วิทวัส, ช้างศร
2555ความคาดหวังของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่อบทบาทการส่งเสริมการบริหารงานเอกสาร ข้อมูลทางวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2553"ช่างบาตูแนแซ" นักตกแต่งความตายรอฮานี, ดาโอ๊ะ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา;
2548รายงานการติดตามผลประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศิริวรรณ วิบูลย์มา; สนั่น เพ็งเหมือน; ปราณี ทองคำ; มารุต ดำชะอม; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549รูปแบบการจัดการทางสังคมของชุมชนชาวพุทธวัดมุจลินทวาปีวิหารเพื่อดำรงอยู่ด้านประเพณี และวัฒนธรรมในสถานการณ์ปัจจุบันชนิศร์ ชูเลื่อน; อำพร มณีเนียม; ประสิทธิ์ รัตนมณี; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2553อานาชีด เสียงขับขานแห่งสันติภาพรอฮานี ดาโอ๊ะ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2554เรื่องใหญ่ของกลุ่มชนเล็ก ๆ : พิธีกรรมรับ-ส่งเทวดาที่ควนโนรี โคกโพธิ์ประสิทธิ์, รัตนมณี; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2551โนราโรงครูคณะเฉลิมประพา จังหวัดปัตตานีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; ประสิทธิ์, รัตนมณี; นราวดี, โลหะจินดา