Browsing by Author วิไลวรรณ โชติเกียรติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การจำแนกชนิดกุ้งแชบ๊วยด้วยเทคนิค RAPD พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์อมรรัตน์ พงศ์ดารา; อุตส่าห์ จันทร์อำไพ; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2535การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วยดีเอ็นเออมรรัตน์ พงศ์ดารา; โชคชัย อินทพฤกษ์; พรรณี ไทยทวี; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; สมปอง เตชะโต; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2539การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยดีเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสีโชคชัย วนภู; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2558การประยุกต์ใช้เทคนิคไดเร็คพีซีอาร์ในการระบุชนิดของสัตว์จากวัตถุพยานทางชีวภาพประเภทต่าง ๆ ในงานอาชญากรรมสัตว์ป่าฐิติกา กิจพิพิธ; ภูวดล ธนะเกียรติไกร; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2555การป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) โดยโปรตีน RPS3a และดีเอ็นเอ PAPวิไลวรรณ โชติเกียรติ; อิลฮาม สือรี; Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2546การผลิตฮอร์โมนที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของรังไข่กุ้งแชบ๊วยวิไลวรรณ โชติเกียรติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2543การผลิตและการประยุกต์ใช้เอนไซม์แทคดีเอ็นเอโพลีเมอเรสวิไลวรรณ โชติเกียรติ; วาสนา บัวทอง; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2557การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน Shrimp ovarian peritrophin domain A (SOP-A) จาก Fenneropenaeus merguiensisวิไลวรรณ โชติเกียรติ; สุจรรยา อนุชาญ; Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2551การศึกษาน้ำยางพาราในระดับโมเลกุลสำหรับไบโอเทคศักยภาพสูงเกษม อัศวตรีรัตนกุล; นพแก้ว เจริญทิพากร; ภัทธาวุธ จิวตระกูล; อธิพล พัฒยะ; เครือวัลย์ ยุนรัมย์; กมลวรรณ กนกวิรุฬห์; เกศจี เม่งอำพัน; วรรณภา ศรีธัญรัตน์; รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล; เครือวัลย์ พลจันทร; รวี เถียรไพศาล; ภาสุรี แสงศุภวานิช; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; อธิยา รัตนพิทยาภรณ์; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2533การศึกษาโปรตีนและไอโซไซม์ในสารสกัดในปาล์มน้ำมันพันธุ์เทเนาร่าอมรรัตน์ พงศ์ดารา; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; คณะวิทยาศาสตร์
2558การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อกุ้งแชบ๊วยวิไลวรรณ โชติเกียรติ; ณัฐกานต์ จาตุรนต์ลักษณ์; Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2551การโคลนนิ่งและสมบัติของสารยับยั้งเอนไซม์โปรดีเอสจากน้ำยางของยางพาราวิไลวรรณ โชติเกียรติ; ไอนิง มูซอ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2551การโคลนยีนโปรตีนกระตุ้นการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุ้งและคุณลักษณะของโปรตีนวิไลวรรณ โชติเกียรติ; ภัศนีย์ เดชะมาก; คณะวิทยาศาสตร์
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมันวิไลวรรณ โชติเกียรติ; อลิษา หนักแก้ว; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศึกษาการแสดงออกของ BPL 10a ในสภาพกุ้งที่มีไข่วิไลวรรณ โชติเกียรติ; The Center for Genomics and Bioinformatics Research; สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องโปรตีนลูกผสม S3a ในการป้องกันโรคกุ้งปัญชลิกา เดชะมาก; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการแสดงออกของไซโตไคยีนระหว่างการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาในเซลล์ไลน์กมลทิพย์ พรหมณเรศ; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของยีน Ribosomal Protein L10A ที่มีต่อตาของแมลงหวี่ Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae) เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคเบาหวานมลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีอลิษา หนักแก้ว; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; กนกอร เพชรเสน; Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ผลของโปรตีนลูกผสม RPL10a ต่อรังไข่กุ้งวิไลวรรณ โชติเกียรติ; Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ