Browsing by Author วรางคณา ชัชเวช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การมีส่วนร่วมของผู้ชายต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพวรางคณา ชัชเวช; จิตรานันท์ สมพร; สุรีย์พร กฤษเจริญ; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2544การศึกษาเปรียบเทียบระดับสารหนูในปัสสาวะกับระดับสารหนูในเส้นผมของเด็กนักเรียนในตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชวรางคณา ชัชเวช; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2558ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือวิไลพร สมานกสิกรณ์; วรางคณา ชัชเวช; สุรีย์พร กฤษเจริญ; วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ; กัลยาณี บุญสิน; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในระยะคลอดสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติสุรีย์พร กฤษเจริญ; ปราณี พงศ์ไพบูลย์; กัญจนี พลอินทร์; วรางคณา ชัชเวช; สุภาพ มากสุวรรณ; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์