Browsing by Author พิทยา อดุลยธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; พิทยา อดุลยธรรม; จักรี ทองเรือง; วรัญญู ศรีเดช; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2541การผลิตปลาสะเต๊ะจากปลามูลค่าต่ำไพรัตน์ โสภโณดร; พิทยา อดุลยธรรม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2557การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ทอดแช่เยือกแข็งพร้อมบริโภคพิทยา อดุลยธรรม; วนิดา บุรีภักดี; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2541การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปนตีนที่ผลิตทางการค้าเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; พิทยา อดุลยธรรม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2554การใช้ประโยชน์จากกากนมถั่วเหลืองในการผลิตไส้กรอกหมูบดหยาบพิทยา อดุลยธรรม; พิไลวรรณ ธารายศ
2547คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่คอล่อนและเนื้อไก่พื้นเมืองสุธา วัฒนสิทธิ์; พิทยา อดุลยธรรม; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; อาภรณ์ ส่งแสง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2547โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กิตติ เจิดรังษี; พิทยา อดุลยธรรม; พรชัย ศรีไพบูลย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร