Browsing by Author ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาคลองภูมี ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังกวัดสงขลาปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; ญาณิกา แก้วบริสุทธิ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การจัดการท่องเที่ยวสีเขียวในอำเภอมะนัง จังหวัดสตูลปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; อภินาท พรหมทรัพย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน : รณีศึกษาตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; พงศ์ธร ลายพรหม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2553การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพจากอาหารที่จำหน่ายริมถนนชลาทัศน์ หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; จรวยพร สมทรัพย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552การฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิ กรณีศึกษาชุมชนบ้านในไร่ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; อุทิศ ศิริอาภาพงศ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; นัยนา เดชะ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555ผลของอายุการเก็บ ประเภทข้าว และชนิดบรรจุภัณฑ์ต่อการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินบี1 ในข้าวสังข์หยดปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; คณิตา คงรื่น; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2550รายงานฉบับสมบููรณ์โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเฉพาะกลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว (จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี)ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; โสภิดา ขี่ทอง; จีระนันท์ จันทร์งาม; ธเนศ ทวีบุรุษ; สัตญา แสงสุวรรณ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษา หมู่ที่6 และ8 บ้านในวัง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; อรพรรณ สกุลแก้ว; ปรัชญากรณ์ ไชยคช; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบสารสนเทศอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต้เพื่อการสืบค้นผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่นณัฐธิดา สุวรรณโณ; สุวิทย์ สุวรรณโณ; ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในประเทศไทยปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; จิตศักดิ์ พุฒจร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; นราวดี บัวขวัญ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558รูปแบบการจัดการนันทนาการตามอัตลักษณ์ภาคใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในป่าชายเลนปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554รูปแบบการท่องเที่ยวชนบทในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; ปรัชญากรณ์ ไชยคช; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ เกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลาปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; นาตยา แท่นนิล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554แนวทางการจัดการน้ำประปาภูเขาของชุมชนเพื่อการอุปโภคบริโภค : กรณีศึกษาบ้านนาปริก-บูเก็ตยามู ตำบลควนโดน จังหวัดสตูลปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; อับบัส หลีเยาว์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม