Browsing by Author บุญส่ง ไกรศรพรสรร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การศึกษาศักยภาพของดินบริเวณชายฝั่งอ่าวปัตตานีสำหรับการทำนากุ้งบุญส่ง ไกรศรพรสรร; วรรณา เลี้ยววาริณ; พงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธ์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้ำยางเพื่อประเมินสถานะอาหารในยางพาราจำเป็น อ่อนทอง; อัจฉรา เพ็งหนู; บุญส่ง ไกรศรพรสรร; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของมะยมและปริมาณสารออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตในใบมะยม ในระยะก่อนการให้ผลผลิตสุจรรยา พงศ์สวรรค์; บุญส่ง ไกรศรพรสรร; ฉวีวรรณ จั่นสกุล; นราทิพย์ จั่นสกุล; นิทัศน์ สองศรี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม