Browsing by Author บรรจง วิทยวีรศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กับดักไข่เพื่อควบคุมยุงเสือในพื้นที่ป่าพรุ จังหวัดนราธิวาสบรรจง วิทยวีรศักดิ์; สุวัฒน์ ทองเล็ก; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552การควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus Say) โดยใช้ Bacillus sphaericus, Bacillus thuringiensis israelensis และ novaluronบรรจง วิทยวีรศักดิ์; รุสนา โตะกีเล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2553การตรวจหาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารแขวนลอยในบรรยากาศการทำงาน ของคนงานผลิตถุงมือยางในจังหวัดสงขลาบรรจง วิทยวีรศักดิ์; ซูไฮณีย์ อิงดิง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2544การประเมินการได้รับสารตะกั่วในคนงานโรงพิมพ์ในจังหวัดเพชรบุรีบรรจง วิทยวีรศักดิ์; สมพร กลิ่นพุตตาล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2559การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจากพิษตะกั่วและสารหนูในเด็กเล็ก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้ขุมเหมืองดีบุกเก่าในภาคใต้ของประเทศไทยบรรจง วิทยวีรศักดิ์; อัญชลี พงศ์เกษตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2553การวิเคราะห์หาสารก่อกลายพันธุ์ในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางในจังหวัดสงขลาบรรจง วิทยวีรศักดิ์; กัญญารัตน์ หลงเศษ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542การศึกษาระดับตะกั่วในเลือด ระดับแคดเมียมและโครเมียมในปัสสาวะของช่างพ่นสีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่บรรจง วิทยวีรศักดิ์; สุภาพร จันทร์หอม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2538การสร้างฐานข้อมูลพืชพิษในประเทศไทยบรรจง วิทยวีรศักดิ์; พวงเพ็ญ ศิริรักษ์; อานุภาพ เลขะกุล; อำนวย สิทธิเจริญชัย; สนั่น ศุภธีรสกุล; ศรีรัตน์ กสิวงศ์; กิตติภูมิ วรฉัตร; สำนักวิจัยและพัฒนา
2533การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษขณะทำงานของช่างเชื่อมโลหะ ช่างทาสี/พ่นสี และพนักงานบริการในไนท์คลับในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิชาญ เกี่ยวการค้า; พิชญา ตันติเศรณี; บรรจง วิทยวีรศักดิ์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2553การใช้สาหร่ายมงกุฎหนาม (Acanthophora spicifera) และหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนาบรรจง วิทยวีรศักดิ์; ทิพย์วรรณ เชาวลิต; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556การใช้ไรแดง (Moina macrocopa Straus.) ตรวจคัดกรองสาร DEHP, TMTD และ ZDMC ที่เคลื่อนย้ายออกมาจากถุงมือที่ใช้สัมผัสอาหารบรรจง วิทยวีรศักดิ์; กิตติญา วรุตมพันธ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557การใช้ไรแดงในการตรวจคัดกรองความเป็นพิษของน้ำชะถุงมือที่ใช้สัมผัสอาหารบรรจง วิทยวีรศักดิ์; เติมสิน ทองไกร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายของไนโตรซามีนออกมาจากถุงมือยางที่ใช้สัมผัสอาหารบรรจง วิทยวีรศักดิ์; กนกรัตน์ เชิญทอง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายออกมาของสารเตตระเมธิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ และสารกลุ่มไดไทดอคาร์บาเมตจากถุงมือยางที่ใช้สัมผัสอาหารบรรจง วิทยวีรศักดิ์; สุวภา ชำนาญการ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542พฤติกรรมเสี่ยงและแหล่งที่มาของการได้รับสารหนูในเด็กนักเรียน ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนภิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบรรจง วิทยวีรศักดิ์; กิตติยา รักษ์วงศ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554สภาวะที่มีผลต่อการชะออกมาของได-(2-เอทธิลเฮกซิล) ธาเลต (DEHP) จากถุงมือยางและถุงมือพลาสติกที่สัมผัสอาหารบรรจง วิทยวีรศักดิ์; พิไลพร สมพงษ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554สภาวะที่มีผลต่อการชะออมาของ di-(2-ethylhexyl)phthalate จากภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารและขวดบรรจุน้ำดื่มบรรจง วิทยวีรศักดิ์; อรทัย พุมดวง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2551แลอดีต มองอนาคต หาดใหญ่วิชาการเรื่อง ภัยพิบัติในหาดใหญ่บรรจง วิทยวีรศักดิ์; ธนาวรรณ บุญมณี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542โครงการตรวจวัดปริมาณสารหนูในน้ำดื่มของครัวเรือน ใน ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราชบรรจง วิทยวีรศักดิ์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
2543โครงการตรวจวัดปริมาณสารหนูในอากาศ พืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ใน ต.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชบรรจง วิทยวีรศักดิ์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา