Browsing by Author ทวี ทิมขำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนราธิวาส ในการป้องกันโรคเอดส์ทวี ทิมขำ; อดิศักดิ์ วงศ์วิทยาพิทักษ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2538คุณลักษณะของประธานกรรมการสภาตำบลที่เอื้อต่อการพัฒนาชนบท ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทวี ทิมขำ; รังสฤษฏ์ สาริพัฒน์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537คุณลักษณะของเกษตรตำบลที่ส่งผลต่อการนำแผนการผลิตของเกษตรกร มาจัดทำแผนพัฒนาตำบลในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสทวี ทิมขำ; พงศกร ทิพย์ดนตรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จังหวัดปัตตานีทวี ทิมขำ; บรรจง สระทอง; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปี 3 ในจังหวัดพังงาทวี ทิมขำ; มนตรี ยกเชื้อ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2540ผลของการปรับพฤติกรรมจริยธรรม ความเมตตากรุณาและความขยันหมั่นเพียร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลาทวี ทิมขำ; วสันต์ จุลพล; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536ระดับการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลาทวี ทิมขำ; พีรฉัตร แสงฉาย; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน