Browsing by Author ฐิติวร ชูสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประเมินระดับเสียงและมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานโม่หินฐิติวร ชูสง; รัตนาภรณ์ เพ็ชรประพันธ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2559การศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้าน Circadian Type และการทำงานระบบกะต่อระดับความล้าในพยาบาลเวรผลัด โรงพยาบาลพัทลุงฐิติวร ชูสง; กาญจนา หงส์วรานนท์; Faculty of Medicine (Biomedical); คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์
2560การออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพื่อลดปริมาณยาดมสลบในห้องผ่าตัดฐิติวร ชูสง; นงลักษณ์ พิพิธสุนทรศานต์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2557ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของผู้ปฏิบัติงานพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฐิติวร ชูสง; ดำรงศักดิ์ ร่มเย็น; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในเกษตรกรสวนยางพารากะกลางคืนฐิติวร ชูสง; มูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2554ความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโรงงานรมควันยางแผ่นของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลาฐิติวร ชูสง; พิทธรินทร์ สิริโสทร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555มาตรการควบคุมและขั้นตอนการรื้อถอนซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหินวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์; ฐิติวร ชูสง; พิรัชฎา มุสิกะพงศ์; อดุลย์เดช ไศลบาท; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สำนักวิชาแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์
2559โครงสร้างองค์ประกอบบรรยากาศความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฐิติวร ชูสง; อับดุลบาซิส ยาโงะ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน