Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมท่องเที่ยวในตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ธินัฐดา, พิมพ์พวง; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2551การรับรู้ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีอนามัย ตำบลปะกาฮะรังของสตรีในตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีพงษ์พัชรินทร์, พุธวัฒนะ; นันทวรรณ, กุ้งสวรรค์; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2554การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล : กรณีศึกษารายวิชา 281-156 บาสเกตบอลอนุศักดิ์, ตั้งปณิธานวัฒน์; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2553ความพึงพอใจและปัญหาของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน : กรณีศึกษารายวิชา 281-440 การฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายอนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์; จารึก สระอิส; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจังหวัดปัตตานีประชา, ฤาชุตกุล; กาดาฟี, หะยีเด; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการการคลอดกับผดุงครรภ์โบราณของมารดาไทยมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีสุชาดา, ฐิติระวีวงศ์; อามีเน๊าะ, หมีดเส็น; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2549ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นัทธี บุญจันทร์; พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชา, ฤาชุตกุล; มุสตูรา, ยะโกะ; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาพงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ; นุสรัน, เฮาะมะ; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2550ปัจจัยภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีประชา, ฤาชุตกุล; สัตยา, คงวัฒนา; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2558ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การกำกับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ณัฐวิทย์, พจนตันติ; ธนภรณ์, กาญจนพันธ์; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2554ผลของการเรียนว่ายน้ำที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ความดันโลหิตและชีพจรของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาประชา, ฤาชุตกุล; คเชษฐ, ปุรัษกาญจน์; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2553พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1สุชาดา, ฐิติระวีวงศ์; พิชามญช์, จันทุรส; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2553พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาประชา, ฤาชุตกุล; กุลนิดา, สายนุ้ย; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2534พฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชนรอบอ่าวปัตตานีพวงทอง ป้องภัย; ประชา ฤาชุตกุล; จรัส ชูเมือง; กมลทิพย์ ศิริชาติ; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; เธียรนันท์ วาณิชย์ศุภวงศ์; สมเกียรติ สุขนันตพงษ์; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2550ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; นัทธี บุญจันทร์; จิราภรณ์ ผุดผาด; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2546รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภทจำกัดรับพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2553วิถีชีวิตการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาประชา, ฤาชุตกุล; วรยุทธ, ชัยเจริญสมบัติ; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2534ศึกษาแนวทางในการจัดส่งนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาออกฝึกงานโรงแรมและสถานบริหารกายในจังหวัดภาคใต้จรัส ชูเมือง; ประชา ฤาชุตกุล; สมเกียรติ สุขนันตพงศ์; เผด็จ ลิมป์ไตรรัตน์; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา