Browsing by Author คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างความเป็นเจ้าของโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการการตรวจสอบ และคุณภาพกำไรเอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์; สุปราณี กาญจนเพ็ญ; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2559ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้ทำบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและระดับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมัทนชัย สุทธิพันธุ์; กมลชนก อร่ามโชติ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานแบบบูรณาการกับผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมัทนชัย สุทธิพันธุ์; ศิรินาถ สถิตย์เรืองศักดิ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการดำเนินงานของธุรกิจธนาคาร : กรณีศึกษาของจังหวัดสงขลามัทนชัย สุทธิพันธุ์; ปรมรรษ มากบุญศรี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หลักฐานเชิงประจักษ์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังวิกฤติการณ์ทางการเงินในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540เอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์; นิตยา หมันการ; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2559ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการดำเนินงานหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และความพร้อมด้านทักษะทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษารพหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES3) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามัทนชัย สุทธิพันธุ์; ภัทรลดา พุทธสวัสดิ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2561ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผู้ทำบัญชี ความรู้ความสามารถตามมาตฐานการศึกษาระหว่างประเทศและความสำเร็จในสายงานบัญชี : กรณีศึกษาผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีในประเทศไทยกุลวดี ลิ่มอุสันโน; รวิวรรณ อรรถกรวิกรัย; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคณะกรรมการ โครงสร้างผู้ถือหุ้น และมูลค่าตลาดของบริษัทตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอมัทนชัย สุทธิพันธุ์; ปัณฑ์ณภัส ทองนุ่น; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2560ความเชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่นอนในงาน การมีส่วนร่วม การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในโรงพยาบาลรัฐในภาคใต้ของประเทศไทยศิริลักษณ์ บางโชคดี; สุวิมล บัวทอง; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ธรรมาภิบาล โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินงานและคุณภาพการบริหารสหกรณ์ในเขตภาคใต้ของประเทศไทยเอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์; สาวิตรี ขาวหวาน; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์กุลวดี ลิ่มอุสันโน; ธัญดา สุวรรณสังข์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบุญฑริกา ใจกระจ่าง; ไอลดา หนูตะพงค์; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2560ผลกระทบของความครอบคลุมในการวางแผนการสอบบัญชี คุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อความยั่งยืนในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยอุษาพร พลภูงา; ธิดารัตน์ ยงยศยิ่ง; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2560ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชีและความพยายามในการวางแผนการสอบบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรอุษาพร พลภูงา; กะลินทิพย์ ฮกฮิ้น; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้กุลวดี ลิ่มอุสันโน; มารีนี กอรา; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2560ผลกระทบของคุณภาพการควบคุมภายในที่มีต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กุลวดี ลิ่มอุสันโน; ศิรินธิรา สาแมหาดี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ผลกระทบของคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และคุณภาพงานสอบบัญชีกุลวดี ลิ่มอุสันโน; สุชัญนิสา แพะทอง; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2561ผลกระทบของสมรรถนะของผู้ทำบัญชีตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลากุลวดี ลิ่มอุสันโน; ศิริกาญจน์ ชวลิตสิทธิกุล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องวัตถุประสงค์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินของผู้ทำบัญชี กรณีศึกษาผู้ทำบัญชีที่เข้ารับการอบรมกับสาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการกุลวดี ลิ่มอุสันโน; อริญา ชาติศิริ; จันทรา สงทวน; อรอนงค์ สัตยารักษ์; มัทนชัย สุทธิพันธุ์; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2559รายงานฉบับสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถตามมาตรการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ทำบัญชี คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาภาคใต้มัทนชัย สุทธิพันธุ์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พจนีย์ ดวงปัญญา; อรอนงค์ สัตยารักษ์; จันทรา สงทวน; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี