Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A model of psychological well-being of teachers residing in an area of unrest in southern Thailand : A structural modeling studyWandee Suttharangsee; Chadjane Jantarapat; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2011Development and phychometric evaluation of Thai Elderly resilience scaleSang-arun Isaramalai; Sonthaya Maneerat; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2542Perceived Therapeutic Behaviors and Factors Influencing to Perceived the Therapeutic Process to Reduce from Substance Addiction of tghe Addicted Clients During Received the Therapy from the Drug Treatment Centers of Southern Thailandขวัญตา บาลทิพย์; ประณีต ส่งวัฒนา; เยาวรัตน์ มัชฌิม; บุญวดี เพชรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2548การติดตามผลการบำบัดรักษา ผู้ติดสารเสพติดในสถานบำบัดรักษายาเสพติด ภาคใต้บุญวดี เพชรรัตน์; ประณีต ส่งวัฒนา; ขวัญตา บาลทิพย์; เยาวรัตน์ มัชฌิม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2541การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :เปรียบเทียบระหว่างทัศนะของผู้บังคับบัญชาและบัณฑิตทิพวรรณ รมณารักษ์; ณัฐกาญจน์ ไชยรัตนพงศ์; พิไลรัตน์ ทองอุไร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2552การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยประยุกต์ใช้หลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นพิไลรัตน์ ทองอุไร; เหม มณีมั่งคั่ง; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2542การพัฒนาเครื่องมือประเมินประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม และวิธีการแก้ไขประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลอรัญญา เชาวลิต; วันดี สุทธรังษี; ถนอมศรี อินทนนท์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2559การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการรักษาความลับของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ยะลาวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; วานีตา สาเมาะ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2558การศึกษาปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบำบัดในกลุ่มกิจกรรมบำบัดผู้ป่วยจิตเวช กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์; อารีนา อับดุลเลาะ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2541การศึกษาปัญหาการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลประสาทสงขลาพิไลรัตน์ ทองอุไร; ศุภวรรณ ศรีช่วย; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2560ปัจจัยทำนายความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าอรวรรณ หนูแก้ว; ธมลวรรณ สีนาค; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของแรงงานหญิงย้ายถิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; กิตติ วิวัฒน์สวัสดินนท์; สุวรรณา จาละ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2546ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้านของผู้ดูแลบุญวดี เพชรรัตน์; เยาวนาถ สุวลักษณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2547ผลการจัดโปรแกรมการเตรียมเด็กวัยหัดเดินที่มีต่อพฤติกรรมการถูกแยกจากมารดาเกศรา เสนงาม; นิ่มนวล ศุภกำเนิด; ลักขณา คงแสง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2534ผลการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกสำหรับนักศึกษาพยาบาลวัลลภา คชภักดี; ถนอมศรี อินทนนท์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2552ผลของการฝึกบริหารจิตยุทธ "หว้ายตันกง" ต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเยาวณี จรูญศักดิ์; จินตนา เลิศไพบูลย์; เยาวเรศ สมทรัพย์; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2559ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายสมาธิสั้นอรวรรณ หนูแก้ว; ติชิลา แสงแก้ว; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2557ผลของโปรแกรมการจัดการภาวะวิกฤตทางจิตใจจากอุทกภัยต่อความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; วิลาวรรณ คริสต์รักษา; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2557ผลของโปรแกรมการพูดกับตัวเองทางบวกบนพื้นฐานหลักอิสลามต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นหญิงมุสลิมวันดี สุทธรังษี; ไผโรส มามะ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2558ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบกลุ่มในการจัดการภาวะวิกฤตทางจิตใจต่อภาวะสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้วันดี สุทธรังษี; จุฑามาศ สุวรรณวัฒน์; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช