Browsing by Author คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการเลี้ยงดูที่สัมพันธ์กับสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-3 ขวบ : กรณีศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่ง ในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาสุณิสา วงศ์แสนใหม่; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก; คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
2549การปล่อยโปรตีนจากสารไคโตซานที่ผสมอยู่ในวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์อารยา ลิมาภรณ์วณิชย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก; คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
2547การเตรียมและการจำแนกคุณลักษณะของคลอร์เฮ็กซิดีนแซนดาแรควานิชในห้องปฏิบัติการมัณฑนา มุสิกะพันธุ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก; คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
2548การเปรียบเทียบการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลื่อบหลุมร่องฟันในทางคลินิกและห้องปฏิบัติการโดยใช้สีสองชนิดภาวินันท์ อินทร์แก้ว; คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
2547การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหารอยผุด้านประชิดในฟันน้ำนมด้วยไดแอกโนเดนท์ การตรวจด้วยตาและภาพถ่ายรังสีไบท์วิงวิมลรัตน์ วิรัชศิลป์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก; คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
2550ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคฟันผุในผู้ป่วยปากแหว่ง และ/หรือเพดานโหว่ ที่มีอายุระหว่าง 18-36 เดือนธีรพงศ์ มุทาไร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก; คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
2549ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสภาวะฟันหน้าล่างบนสบครอบฟันหน้าบนในผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์ของขากรรไกรแบบที่ 1จุรี จินตวงศ์วานิช; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก; คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
2549ศักยภาพของน้ำลายในการปรับลดสภาวะความเป็นกรดของอาหารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนธนบดี เพียงปราชญ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก; คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)